Elérhetőségek

„Fel a WEBre!”ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2019. október 30.-tól

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a felawebre.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megrendelhető, a Szolgáltató által biztosított díjköteles szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) megrendelésére, a Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó általános szerződési, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó felhasználási feltételeket.

Az ÁSZF-ben alkalmazott fogalmak

Előfizető: bármely 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató magyar, illetve külföldi székhelyű jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezet vagy egyéni vállalkozó, illetve a képviseletére jogosult, aki a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon keresztül az erre vonatkozó űrlap (Megrendelés űrlap) kitöltésével és Szolgáltató számára történő megküldésével a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás igénybe vételére megrendelést ad le. Előfizető lehet minden magyar, illetve bármely külföldi székhelyű jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezet vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki az általa végzett adatkezelési tevékenység alapján az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR (General Data Protection Regulation), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) hatálya alá tartozik, s előírásainak megfelelni kötelezett.

Szolgáltató: a Szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezet.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által az Előfizető számára, annak megrendelése alapján nyújtott, a Weboldalon keresztül megrendelhető szolgáltatások összessége. A Szolgáltatás részletei és tartalma jelen ÁSZF-ben kerülnek rögzítésre.

Előfizetői weboldal: az Előfizető igényei és általa biztosított tartalmak alapján a Szolgáltató által biztosított webtárhelyen és szoftverrel (CMS keretrendszer) készített weboldal.

Általános rendelkezések

Szolgáltató a Szolgáltatást megrendelő Előfizető számára kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal és feltételek szerint nyújtja.

Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege bárki számára korlátozás nélkül megismerhető és hozzáférhető a Weboldalon.

Az Előfizető a megrendelés elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet számára.

Jogok és kötelezettségek megismerésének felelőssége

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szolgáltatást megrendelni szándékozó, leendő Előfizetői figyelmét az ÁSZF tényleges elolvasására, tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tartalmazza mindazon alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyek a szerződéses jogviszony tekintetében irányadók.

A Szolgáltató adatai

 

Cégnév:

Hanganov Korlátolt Felelősségű Társaság (HANGANOV Kft.)

Székhely és levelezési cím:

2730 Albertirsa, BA-KO u. 6.

Cégjegyzékszám:

13-09-133729

Adószám:

11691060-2-13

Számlavezető pénzintézet neve:

CIB Bank Zrt.

Számlaszám:

10700378-49817302-51100005

Weboldal:

www.hanganov.hu

 

A megrendelés menete, a szerződés létrejötte

A Szolgáltatás megrendelése a Weboldal erre szolgáló Megrendelés űrlapjának megrendelő általi kitöltésével és a Megrendelés gombra történő kattintással egyidőben a Megrendelés űrlapon megadott adatok (Előfizető adatai) és a megrendelés tényének Szolgáltató számára jelzésével, elektronikus formában megküldésével történik.

A megrendelést Szolgáltató 48 órán belül automatikusan küldött elektronikus levélben visszaigazolja a megrendelő számára. A visszaigazolás a megrendelés Szolgáltató részéről történő elfogadását jelenti, ez által érvényes szerződés jön létre. Ha 48 órán belül nem történik meg a visszaigazolás vagy Szolgáltató nem fogadja el a megrendelést, akkor nem jön létre a szerződés. Ha 48 órán túl érkezik automatikus visszaigazoló e-mail, az a Szolgáltató részéről már nem tekinthető a megrendelés elfogadásának.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető megrendelését indoklás nélkül visszautasítsa.

A Szolgáltatás megrendelésének elfogadásával az Előfizető és a Szolgáltató között írásbeli szerződésnek nem minősülő magyar nyelvű online szerződés jön létre. A szerződést, tekintettel arra, hogy az nem minősül írásbeli szerződésnek, Szolgáltató nem iktatja. A szerződés létrejöttét az elektronikus formában továbbított, a megrendelésre vonatkozó megrendelői, előfizetői adatok és az annak visszaigazolása, elfogadása céljából megküldött elektronikus levélben szereplő adatok igazolják.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet számára. Szolgáltató az előfizetési időszak első havi szolgáltatási díjára vonatkozó díjbekérőt (proforma számlát) küld meg Előfizető számára 15 napos fizetési határidővel (esedékesség).

A befizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó hiteles elektronikus számlát állít ki és küld meg.

A megrendelés Szolgáltató által történő elfogadását, a szerződés létrejöttét követően Előfizető a szerződéstől történő elállását kizárólag a Szolgáltatás előfizetési időszakra vonatkozó első havi szolgáltatási díjának a Szolgáltató által kiállított díjbekérő szerinti esedékessége időpontjáig gyakorolhatja.

Előfizető a Szolgáltatás előfizetési időszakára vonatkozó első havi szolgáltatási díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8/B § (2) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

A szerződés időtartama, megújítása

A Szolgáltatás megrendelésének elfogadásával az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött szerződés határozott időre szól, fizetési, illetve teljesítési kötelezettségeket kizárólag a megkezdett, aktuális előfizetési időszakra vonatkozóan keletkeztet. Az előfizetési időszak hossza: 1 év (365 naptári nap).

Az előfizetési időszak lejártának napján (fordulónap) Szolgáltató a következő előfizetési időszak havi szolgáltatási díjára vonatkozó díjbekérőt küld meg Előfizető számára, aki a számla ellenértékének esedékessége időpontjáig történő befizetésével jelzi Szolgáltató számára a Szolgáltatás további igénybe vételére, a szerződés megújítására vonatkozó kifejezett igényét.

A következő éves előfizetési időszakra vonatkozó havi szolgáltatási díj befizetésének elmaradása esetén a szerződést Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani. További információkat erről jelen ÁSZF „A szerződés megszüntetése, felmondása” fejezete tartalmazza.

A Szerződés tárgya, a Szolgáltatás tartalma

Szolgáltató az Előfizető részére internet alapú és tanácsadás szolgáltatásokat biztosít, az alábbiak szerint:

1. Weboldal / webáruház, céges levelezés

Szolgáltató az Előfizető számára az internet alapú szolgáltatás nyújtása kapcsán az alábbiakat biztosítja:

 • a magyarországi (.hu) domain név regisztrációját;
 • az Előfizetői weboldal számára legfeljebb 500 MB tárterületet (webtárhely);
 • webes felületet (CMS rendszer), amelynek segítségével az Előfizető a Szolgáltató által biztosított rendszer által előre meghatározott keretek között kialakíthatja és módosíthatja a megjelenő Előfizetői weboldal tartalmát;
 • az Előfizetői weboldal kialakításához, elkészítéséhez ügyfélszolgálati támogatást (munkanapokon 8-17 h) tartalomfejlesztés, webdizájn területeken, a dedikált, személyes kapcsolattartó rendelkezésre állását (munkaidőben: 8-17 között);
 • a tartalomfejlesztés, webdizájn támogatást a maximum 45 napos rendelkezésre állással (a 45 nap a Szolgáltató által dedikált, személyes kapcsolattartó munkatárs első kapcsolatfelvételétől számítódik);
 • a tartalomfejlesztés, webdizájn támogatás keretében a kijelölt munkatárs támogatást ad az Előfizetői weboldal aktiválásában, a CMS rendszer és belépési adatok használatával, a keresőbarát tartalom kialakításával és az esetleges egyedi igények (egyedi grafikai sablon, arculat, egyedi weboldal, stb.) megvalósításával kapcsolatosan, továbbá teljes körű segítséget nyújt az Előfizetői weboldal tartalmának feltöltésével kapcsolatban 2 x 1 munkaóra időtartamban (adatfeltöltés elvégzése: képi, szöveganyag, kulcsszavak, űrlapok beállítása, stb.), feltételezve, hogy Előfizető biztosítja a szükséges anyagokat;
 • az Előfizetői weboldal webáruház (webshop) funkcionalitásának kialakítása esetén:
  • korlátlan számú termék feltöltésének lehetőségét;
  • termékenként több kép feltöltésének lehetőségét,
  • termékvariációk beállítását és alkalmazását,
  • import/export funkciót Excel-ből,
  • szállítási módok alkalmazását, beállítását termék kiszerelés, méret alapján különböző árral,
  • számlázó rendszer összeköttetést (Programtech számlázó rendszerrel).
 • titkosított böngésző kommunikációt (ügyfél-szerver közötti), SSL tanúsítvány (Let’s Encrypt);
 • az Előfizetői weboldal üzemeltetését;
 • a kiszolgáló infrastruktúra (adatbázismotor és futtató környezet) rendszeres biztonsági frissítését, a rendszer folyamatos (24 órás) felügyeletét, szükség szerint a rendszer karbantartását;
 • biztonságos web- illetve kliensalapú céges levelezés (webmail) használatát, az Előfizető igényei alapján az email postafiókok létrehozását (a postafiókok, email címek száma a rendelkezésre álló email tárhely méretének megfelelően, a használattól, levélforgalomtól függően: 1-5 db lehet), valamint az email fiókok pop3, imap, smtp, webmail alapú elérését, továbbá email átirányítás igény szerinti beállítását;
 • az email postafiókok számára biztosított tárhely szolgáltatás mérete, együttesen: 3 GB (postafiókonként különböző online postafiók méret – kvóta – is beállítható);
 • az Előfizetői weboldal a GDPR kompatibilis adatkezelési tájékoztatójának, vásárlói tájékoztatójának (ÁSZF, Felhasználási feltételek) elkészítését és a jogszabályi változások követésével folyamatosan naprakész állapotban tartását.

Szolgáltató jogosult a fentiekben meghatározott technikai feltételek, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatások egyoldalú módosítására, az alábbiak szerint:

 • ha a módosítás alapjaiban érinti a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azokat Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint jogosult egyoldalúan módosítani;
 • ha a módosítás nem érinti alapjaiban a Szolgáltatás jellemzőit, azokat Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, külön bejelentési kötelezettség nélkül.

2. GDPR megfelelőségre felkészítés

Szolgáltató az Előfizető számára a GDPR megfelelőségre felkészítés szolgáltatás nyújtása kapcsán az alábbiakat biztosítja legalább 1 éves megszakítás nélküli előfizetés megléte esetén:

 • elvégezi az Előfizető vállalkozás adatkezeléseinek és alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseinek felmérését;
 • szakértői javaslatokat tesz írásban a feltárt adatkezelési, adatbiztonsági problémák, hiányosságok javítására;
 • szakmai, módszertani támogatást biztosít az új adatvédelmi előírásoknak nem megfelelő adatkezelések kiváltásához vagy megszüntetéséhez;
 • az adatkezelések típusától és jellemzőitől függően elkészíti és elektronikus formában átadja a szükséges:
  • adatkezelési tájékoztatókat (pl.: kamerás megfigyelés alkalmazásához kapcsolódó cégen belüli és kívüli tájékoztatás, stb.), vonatkozó érdekmérlegelési teszteket;
  • titoktartási nyilatkozatot (munkavállalók számára);
  • adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatot az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekhez;
  • amennyiben a vállalkozás kötelezett rá, akkor a jogszabály által előírt adatkezelői nyilvántartást, az Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatot;
  • valamint szövegszerű mintát biztosít a szerződésekben alkalmazandó GDPR kompatibilis adatvédelmi, adatkezelési rendelkezésekhez.

3. Adatvédelmi szakértői tanácsadás

Szolgáltató az Előfizető számára az Adatvédelmi szakértői tanácsadás szolgáltatás nyújtása kapcsán az alábbiakat biztosítja:

A szerződés időtartama alatt biztosítja a külső adatvédelmi szakértő rendelkezésre állását, elektronikus elérhetőségét, aki tanácsadást biztosít a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben, ennek keretében:

 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az adatkezelésért felelős cégvezetők, illetve az adatkezelési műveleteket végző alkalmazottak részére;
 • kivizsgálja a vállalkozás ügyfeleinek (érintettek) személyes adataik kezelésével összefüggő panaszait és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét a vállalkozás vezetőjénél;
 • rendszeres tájékoztatást ad az adatvédelmet, illetve az adatbiztonságot érintő hírekről, például az új internetes vagy informatikai biztonsági fenyegetettségekről (netes csalások, adathalászat, vírustámadás veszélye, stb.), valamint az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi környezet változása miatt szükséges intézkedésekről;
 • az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek kezeléséhez, kivizsgálásához, a felügyeleti hatóság (NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) felé történő, az incidens mértékétől függően kötelező bejelentéséhez, a hatósági kapcsolattartáshoz szakmai támogatást biztosít;
 • a vállalkozás által bevezetésre tervezett új adatkezelések esetében módszertani támogatást nyújt a jogszabályban előírt adatvédelmi hatásvizsgálat, illetve érdekmérlegelési tesztek elvégzéséhez és dokumentálásához.

A Szolgáltatás igénybe vételének menete, feltételei

Szolgáltató legkésőbb a megrendelés elfogadását követő 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az Előfizetővel az Előfizetői weboldal, illetve az elektronikus levelezés által használandó egyedi domain név és az email postafiókok darabszámának, beállításainak egyeztetése céljából.

Az egyeztetett és szabad, új domain név bejegyzését Szolgáltató végzi, amelynek ügyintézési (átfutási) ideje a domain regisztráció és aktiválás együttesen legfeljebb 3 munkanapot vehet igénybe. A bejegyzett új domain név Szolgáltató tulajdonába kerül.

Amennyiben Előfizető rendelkezik saját domain névvel, úgy annak átregisztrálása szükséges a Szolgáltatás megfelelő biztosításához. A domain átregisztrációt Előfizető Szolgáltatóval együttműködve köteles intézni. Az átregisztrált domain név a Szolgáltatás igénybe vételének időtartamára Szolgáltató tulajdonába kerül, melyről a szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül Szolgáltató köteles lemondani Előfizető számára.

A domain név aktiválását követően Szolgáltató biztosítja Előfizető számára az Előfizetői weboldalhoz és az elektronikus levelezéshez tartozó tárhelyet, az Előfizetői weboldal kialakításához szükséges CMS keretrendszert, továbbá az ezekhez történő hozzáféréshez szükséges információkat (belépési név, jelszó). Szolgáltató az Előfizető adatainak és az Előfizetői weboldal biztonsága érdekében felhívja Előfizető figyelmét, hogy az átvételt követően az internet alapú szolgáltatáshoz kapcsolódó jelszavakat változtassa meg. Ellenkező esetben, illetéktelen behatolás, adatlopás vagy bármely rosszindulatú, szándékos támadás esetén a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A tartalomfejlesztés, webdizájn támogatás igénybe vételére a domain név aktiválása, rendelkezésre állása időpontjától van lehetőség, melyet Szolgáltató jelen ÁSZF szerint maximum 45 naptári nap időtartamban biztosít (a 45 nap a Szolgáltató által dedikált, személyes kapcsolattartó munkatárs első kapcsolatfelvételétől számítódik).

Amennyiben Előfizető hibájából vagy mulasztásából adódóan a 45 napos rendelkezésre állási idő alatt a tartalomfejlesztés, webdizájn támogatást az Előfizető nem veszi igénybe, úgy Szolgáltató ezt követően a továbbiakban ezt a támogatást nem köteles biztosítani.

Előfizető elfogadja, hogy ha nem reagál a Szolgáltató által dedikált, személyes kapcsolattartó munkatárs a készülő Előfizetői weboldal írásban érkező végső ellenőrzési felkérésére, abban az esetben az Előfizetői weboldal tartalmát 5 munkanap elteltével a Szolgáltató elfogadottnak tekinti.

Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatónak semminemű díj visszafizetési kötelezettsége nincs abban az esetben sem, ha az Előfizetői weboldal nem készül el az előfizetési időszak időtartama alatt, mivel a Szolgáltatónak nincs ráhatása a kivitelezéshez szükséges forrásanyagok átadására és az Előfizető időgazdálkodására és egyéb erőforrásaira.

Szolgáltató kizárólag abban az esetben köteles az Előfizető által megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból nem került megkezdésre.

Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői weboldal kialakításához szükséges és Szolgáltató által biztosított CMS keretrendszer forráskódjához sem ő sem pedig megbízottja, meghatalmazottja révén sem kap közvetlen hozzáférést, így annak módosítására nincs lehetősége. Szabványos, legális beágyazott kódok használatára a rendszer biztosít lehetőséget.

Szolgáltató nem kötelezhető az általa biztosított CMS keretrendszer nyújtotta tartalomfejlesztési, illetve funkcionális lehetőségeken túlmenően egyedi fejlesztési igények teljesítésére, megvalósítására. Amennyiben Előfizető egyedi fejlesztési, megjelenítési igényt szeretne benyújtani, azt dedikált, személyes kapcsolattartóján keresztül teheti meg.

Az egyedi fejlesztési igényekre Szolgáltató írásban reagál. Amennyiben a jelzett fejlesztési igény túlzottan specifikus vagy a CMS keretrendszer működési logikájával nem egyeztethető össze, akkor  Szolgáltató jogosult az igény teljesítését elutasítani. Amennyiben a speciális igény teljesítésének nincs ilyen vagy más egyéb műszaki, technológiai akadálya, akkor a fejlesztési igény teljesítésére Szolgáltató egyedi árajánlatot ad Előfizető számára.

A szerződés tárgyát képező Előfizetői weboldalt a Szolgáltató a szerződés létrejöttekor aktuális verzióban működő Google Chrome és Mozilla Firefox böngésző típusokra optimalizálja. Utólagos optimalizálást nem vállal és az ebből eredő kártérítési és egyéb felelősséget is elhárítja.

A Szolgáltató által biztosított rendszer önmagában is alkalmas arra, hogy megfelelő pozícióba kerülhessen a benne létrehozott weboldal az online kereső szolgáltatásokban, emiatt SEO optimalizálást, indokoltságának hiánya miatt a Szolgáltatás nem tartalmaz. Amennyiben Előfizető SEO optimalizálással összefüggő tevékenységet igényel, azt Szolgáltató az egyedi fejlesztési igényekkel azonos módon kezeli.

Szolgáltató nem vállal garanciát az online kereső szolgáltatásokban való megjelenésre vonatkozóan a konkrét pozícióval kapcsolatban, mivel ez több olyan tényező együttes eredménye, melynek nagy részére az Előfizető által az Előfizetői weboldalra feltöltött tartalom és külső rendszerek algoritmusai lehetnek ráhatással.

Szolgáltató jogosult az internet alapú szolgáltatásokat (Előfizetői weboldal és elektronikus levelezés) karbantartás céljából alkalmanként legfeljebb hat (6) órán keresztül szüneteltetni. A Szolgáltatás karbantartás célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát nem érinti.

Szolgáltató éves szinten 99%-os rendelkezésre állást garantál az internet alapú szolgáltatásokat biztosító szervereinek elérhetőségére. A rendelkezésre állási időt nem csökkentik az előre bejelentett karbantartási idők.

Előfizető tudomásul veszi, hogy az internet alapú szolgáltatások (Előfizetői weboldal, elektronikus levelezés) tárterülete és egyéb működési paramétere korlátozott, túlhasználat nem megengedett.

Amennyiben az Előfizetői weboldal tárterület igénye meghaladja a Szolgáltatás kapcsán jelen ÁSZF-ben rögzített mennyiséget, a Szolgáltató jogosult a további tartalmak feltöltését megakadályozni, letiltani, továbbá az Előfizető számára a nagyobb méretű tárhely biztosítására vonatkozó egyedi árajánlatot adni.

Szolgáltató az Előfizetői weboldalon tárolt adatok mentését nem biztosítja, arról az Előfizető köteles gondoskodni.

Előfizető a Szolgáltatást vagy annak bármely részét, eredménytermékét, illetve a Szolgáltató által számára biztosított dokumentációt harmadik személy(ek)re át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése a Szerződés súlyos megszegésének minősül és arra hivatkozva Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Szolgáltató jogosult az internet alapú szolgáltatások részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben olyan biztonsági incidenst észlel, melynek forrása az Előfizető által használt Szolgáltatás. Ilyen biztonsági incidensnek számítanak többek között az alábbi esetek: spammelés, adathalász weboldal kiszolgálása, kártékony program terjesztése, hálózati támadásban való részvétel.

Előfizető köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a biztonsági incidensek megelőzése, megakadályozása érdekében.

A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

Előfizető a Szolgáltatásért a Szolgáltató díjszabásában foglalt, adott előfizetési időszakra vonatkozó havi szolgáltatási díjat, előre történő fizetéssel, 15 napos fizetési határidővel köteles a Szolgáltató által kiállított, s számára megküldött elektronikus díjbekérő alapján megfizetni. A befizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó hiteles elektronikus számlát állít ki és küld meg.

A Szolgáltatás előfizetési időszakra vonatkozó havi szolgáltatási díja a Szolgáltató által weboldalán (www.felawebre.webgenerator.hu) közzétett mindenkori díjszabásban található. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a szolgáltatási díj mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett szerződéses előfizetési időszakokra és tranzakciókra.

A Szolgáltató a következő előfizetési időszakra vonatkozóan megállapított esedékes havi szolgáltatási díjat a szerződés fordulónapján automatikusan számlázza, s küldi meg Előfizető számára 15 napos fizetési határidővel.

A szerződés megszüntetése, felmondása

A szerződést Előfizető és Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek) határozott, 1 év időtartamra köti.

Amennyiben az Előfizető a következő éves előfizetési időszakra vonatkozó havi szolgáltatási díjat a szerződés forduló napján megküldött díjbekérő számla alapján, annak esedékességéig nem fizeti meg, abban az esetben a Szolgáltató egyszeri figyelmeztetés (fizetési felszólítás) után azonnali hatállyal jogosult felfüggeszteni a Szolgáltatás nyújtását, amely az internet alapú szolgáltatások (Előfizetői weboldal, elektronikus levelezés) esetében azok elérhetőségének korlátozásával vagy megszüntetésével jár, illetve felmondani a szerződést. Amennyiben Elfizető a felszólítás ellenére sem teljesíti az esedékes díj befizetését, a szerződés Szolgáltató által történő felmondása a forduló napot követő 30. naptári napon hatályba lép és a szerződés további értesítés nélkül automatikusan megszűnik. Forduló napnak minősül a megkötését követő év azonos napja.

Késedelmes fizetés esetén az internet alapú szolgáltatások újbóli elérhetőségét Szolgáltató a díj beérkezését követő 72 órán belül biztosítja.

Előfizető a szerződést az alábbiakban felsorolt esetekben, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján jogosult megszüntetni:

 • a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból az internet alapú szolgáltatások rendelkezésre állási ideje kevesebb, mint 99%;
 • a Szolgáltató a szerződésben, jelen ÁSZF-ben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi;
 • a Szolgáltató ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul;
 • a Szolgáltató a szerződésben meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Szolgáltató a szerződést az alábbiakban felsorolt esetekben, azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján jogosult megszüntetni:

 • amennyiben a tudomására jut, hogy az Előfizető törvénybe ütköző vagy a szerződésben meghatározottaktól eltérő célra használja az internet alapú szolgáltatást;
 • az Előfizető a szerződésben, jelen ÁSZF-ben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi;
 • az Előfizető ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul;
 • az Előfizető a szerződésben meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget;
 • az Előfizető a felépült internetes hozzáférésen keresztül a Szolgáltató informatikai rendszeréhez történő hozzáférésre nem engedélyezett próbálkozást tesz, valamint nem megengedett (pl.: hacker) tevékenységet végez a Szolgáltató hálózata viszonylatában.

Felelősség, kártérítés

Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe.

Előfizető a Szolgáltatás használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy az internet alapú szolgáltatások használata során, így az Előfizetői weboldalra általa feltöltött információk, szövegek, képek és egyéb adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) alapján Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

Az Eker tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató által számára biztosított tárhelyen elhelyezett jogsértő tartalmakért.

Előfizető minden elvárható módon köteles megakadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett tartalmak illegálisan felkerüljenek az általa használt Előfizetői weboldalra, illetve tárhelyekre.

A Szolgáltató szoftvergyártó, kiadó, egyéb jogtulajdonos vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Előfizető felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS). Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.

Előfizető köteles a számára biztosított, általa kezelt vagy létrehozott felhasználói fiókoknak biztonságos jelszavakat megadni és a jelszavakat felelősen használni, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért Előfizető felel.

Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásához használt eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben, biztonsági esemény bekövetkezése esetén saját hálózata, az Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat. Ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

Szolgáltató nem felel azért, ha azon közreműködő, illetve szolgáltató partnerei, akiktől a hálózati elérési szolgáltatást igénybe veszi hálózatbiztonsági incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent köteles megtenni annak érdekében, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

A Szolgáltató az általa üzemeltetett, a Szolgáltatás nyújtását biztosító informatikai rendszerek meghibásodása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget vállal a befizetett díj mértékéig, amennyiben az éves rendelkezésre állás kevesebb, mint a vállalt 99%. Szolgáltató vállalja, hogy 48 órán belül megkezdi a hibák elhárítását.

Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Szolgáltató átalány kártérítést köteles fizetni Előfizető részére. Az átalány kártérítés összege megegyezik az előfizetési díjnak az adott hónapra számított összegével.

Előfizető tudomásul veszi, hogy az internet alapú szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztés által okozott vagy az elmaradt haszonból származó károkért. A szolgáltatási díj e felelősségkorlátozásra tekintettel került megállapításra.

A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott károkra.

Szolgáltató köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében, s ezzel kapcsolatban adatszolgáltatásra vonatkozó felhívásuknak eleget tenni. Előfizető az általa elkövetett jogsértés esetén kárigényt nem érvényesíthet Szolgáltató felé.

Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Együttműködés, kapcsolattartás

Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről köteles a másik Felet haladéktalanul írásban (email) tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket Felek kötelesek írásban (email útján) is megerősíteni.

Felek az elektronikus levelet (email) hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítések hivatalos módja az elektronikus levél (email). Szolgáltató minden értesítését email üzenetben küldi meg az Előfizető számára. Az email üzenet visszaigazolás nélkül is kézbesítettnek minősül az elküldését követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelzi vissza a küldő Fél (feladó) számára.

Előfizető a megrendelés során a megrendelés űrlapon megadja a képviselő, kapcsolattartó elérhetőségi adatait. Szolgáltató az Előfizetővel történő kapcsolatfelvétel alkalmával, illetve weboldalán keresztül biztosítja az Előfizető számára kijelölt kapcsolattartó elérhetőségi adatait. A kapcsolattartó(k) személyében vagy elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról Felek kötelesek egymást észszerű időn belül értesíteni.

Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás egésze és minden eleme, továbbá a Szolgáltató által az internet alapú szolgáltatások igénybe vételéhez biztosított rendszer szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll. A Szolgáltató által biztosított CMS rendszer forráskód tulajdonjogát Szolgáltató fenntartja magának (forráskód alatt értendők a következő kiterjesztésű fájlok: .psd, .php, .js, .db, .css, .html).

A szerzői jog tárgyai nem használhatók fel és nem hasznosíthatók a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljes dokumentációja a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amelynek felhasználása a szerződés hatálya alatt a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett lehetséges. Ennek megfelelően a dokumentáció, vagy annak bármely része harmadik személy részére nem adható át.

A szerződés teljesítése kapcsán létrehozott szellemi termék a Szolgáltató szerverén történő használatának joga az Előfizetőt illeti meg a szerződés időtartama alatt.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltatás jellegénél fogva nem értékesíthető tovább. Az Előfizető a Szolgáltatást kizárólag a saját nevében veheti igénybe.

Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Előfizető hozzájárul, hogy az elkészített Előfizetői weboldalt a Szolgáltató a szerződés időtartama alatt, valamint nevét szerződéses jogviszony megszűnését követően is referenciaként honlapján, illetve az általa alkalmazott közösségi média és marketing felületeken feltüntetheti.

Titoktartás

Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésével összefüggésben az egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden olyan tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala Felek üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.

Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megsértését, ha bármely Felet jogszabály vagy bírósági, illetve hatósági határozat kötelezi az információ kiadására.

A titoktartási kötelezettségek bármelyikét megszegő Fél teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Az információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek – az egyéb felelősségen túl – azt a Felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.

Felek az üzleti titoknak minősített és a bizalmas információk védelme érdekében kötelesek mindazon adat- és információbiztonsági intézkedéseket megtenni, amelyek megfelelően biztosítják azok jogosulatlan hozzáférés, illetve felhasználás elleni védelmét.

Felek kötelesek fenti titoktartási kötelezettségekről a szerződés teljesítésében érintett munkavállalóikat és más jogviszonyban álló személyeket tájékoztatni, valamint gondoskodni arról, hogy az előírásokat betartsák és betartassák.

Feleket a titoktartási kötelezettség a szerződés hatálya alatt, továbbá a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

A Szolgáltatás megrendelése és a szerződés teljesítése kapcsán végzett adatkezelésről, illetve adatfeldolgozásról további, részletes információkat az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az ÁSZF módosítása

Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosított ÁSZF-ről Szolgáltató köteles az Előfizetőt tájékoztatni. A módosítás tényéről Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett, erre vonatkozó figyelmeztetés, üzenet megjelenítésével is tájékoztathatja az Előfizetőt, illetve a Weboldal látogatóit.

Fogyasztói panaszok kezelése

A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, megkereséseket Szolgáltató írásban az alábbi elérhetőségein fogadja:

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az Előfizető a területileg illetékes kormányhivatal (kormányablak), illetve a békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A területileg illetékes kormányablakok elérhetősége: https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok,  1818@ugyfelvonal.hu

A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés értelmezéséhez, valamint az abban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérelik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, Felek a kérelmük elbírálására a területileg illetékes bírósághoz fordulnak.

A szerződést érintő bármely vita, nézeteltérés esetén Magyarország törvényeit kell alkalmazni.
Vissza az előző oldalra!
„Fel a WEBre!” - Magyar